VI. Diskusné fórum

KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA  

ZÁVERY 6. DISKUSNÉHO FÓRA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRE KVALITU

17.5.2016, Žilinská univerzita v Žiline


Cieľom diskusného fóra bola výmena skúsenosti vysokých škôl s implementáciou vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, implementácia nových ESG štandardov do prostredia slovenského vysokoškolského vzdelávania a výmena skúseností v oblasti medzinárodných akreditácii a ich význam v rozvoji kvality slovenského vysokoškolského vzdelávania.

Ďalšou ambíciou podujatia bolo vytvoriť platformu pre spoluprácu škôl, ministerstva a ostatných zainteresovaných organizácii v oblasti zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike.

Podujatia sa zúčastnili zástupcovia 16 slovenských vysokých škôl, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ZSVTS a ostatných odborných spoločností.

Na základe prezentovaných príspevkov a diskusie účastníkov existujú nasledovné východiská pre stanovenie záverov podujatia. 

  • Programové vyhlásenie vlády v oblasti zabezpečenia zvýšenia kvality vysokoškolského vzdelávania.
  • Revízia ESG štandardov z roku 2015 a potreba ich implementácie na Slovensku.
  • Potreba zvýšenia konkurencieschopnosti slovenských študijných programov v EHEA, rozvoja spoločných študijných programov a duálnych diplomov a rastúci záujem škôl o medzinárodné akreditácie.

Na základe prezentovaných východísk boli účastníkmi diskusného fóra definované nasledovné závery a opatrenia v oblasti spoločného úsilia v zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.

A/ V oblasti podpory MŠVVŠ SR pri napĺňaní programového vyhlásenia vlády

  • Vytvoriť databázu špecialistov a metodikov zaoberajúcich sa manažérstvom kvality z vysokých škôl z prostredia vysokých škôl a účasť pri príprave opatrení vlády v oblasti zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania.
  • V spolupráci so zodpovednými pracovníkmi MŠVVŠ SR vytvoriť pracovné skupiny pre podporu tvorby systému akreditácie vysokých škôl zameraného na kvalitu a efektívnosť vzdelávania.
  • Prediskutovať možnosť vytvorenia Rady kvality vysokých škôl ako partnerského a poradného orgánu MŠVVŠ SR pre  oblasť zabezpečovania kvality vysokých škôl podľa § 87a zákona č. 131/2002 Z. z.., Slovenskej rektorskej konferencie a Akreditačnej komisie SR. Cieľom Rady kvality bude celoslovenská a medzinárodná spolupráca škôl a ministerstva v oblasti rozvoja a systémového zvyšovania kvality študijných programov a zvyšovania efektívnosti poskytovaného vzdelávania. 

B/ V oblasti  revízie ESG štandardov z roku 2015 a potreby ich implementácie na Slovensku

  • Príprava materiálov a foriem vzdelávania manažmentu vysokých škôl, učiteľov a študentov v oblasti revidovaných ESG štandardov.
  • Využiť Fórum ako platformu pre rozvoj Benchlearningu v oblasti implementácie ESG štandardov so zameraním na dobrú prax a skúsenosti škôl.

C/ O oblasti potreby zvyšovania konkurencieschopnosti slovenských študijných programov v EHEA, rozvoja spoločných študijných programov a duálnych diplomov a rastúceho záujem škôl o medzinárodné akreditácie

  • Identifikovať možnosti podpory v oblasti rozvoja spoločných študijných programov so zahraničnými školami, duálnych diplomov a medzinárodných akreditácii a evaluácii.
  • Zohľadniť, resp. zapojiť medzinárodné akreditácie do systému hodnotenia vysokých škôl a akreditácie slovenských škôl.

 

V Žiline, 17.5.2016

Martina Džubáková, EUBA

 

 

Priebeh a závery diskusného fóra prerokoval výbor Slovenskej spoločnosti pre kvalitu 20.5.2016. Závery boli odporučené na realizáciu pracovnej skupine SSK  ŠKOLSTVO. Slovenská spoločnosť pre kvalitu sa zaväzuje realizovať, alebo prispieť k realizácii záverov Diskusného fóra.  

 

 

 


Materiály z podujatia su uverejnené v časti Knižnica, prístupné
pre účastníkov a členov SSK.

Spať