V. Diskusné fórum

 

ZÁVERY


V. diskusného fóra Slovenskej spoločnosti pre kvalitu

VNÚTORNÝ SYSTÉM ZABEZPEČOVANIA KVALITY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA

Miesto konania: Ekonomická univerzita v Bratislave

14.05.2015

 

 

Cieľom diskusného fóra bola výmena skúsenosti vysokých škôl s implementáciou akreditačných kritérií vnútorného systému zabezpečovania kvality a vývojom v oblasti systémového riadenia kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovenku.

Ďalšou ambíciou podujatia bolo vytvoriť platformu pre spoluprácu škôl, ministerstva a ostatných zainteresovaných organizácii v oblasti zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike.

Podujatia sa zúčastnili zástupcovia 13 slovenských vysokých škôl, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností a agentúry ARRA (Zoznam účastníkov v prílohe).

Na základe prezentovaných príspevkov a diskusie účastníkov v oblasti tvorby, posudzovania a systémového zlepšovania kvality vysokoškolského vzdelávania nasledovné odporúčaniam možno definovať nasledovné východiská pre ďalšie návrhy odporúčania.

VÝCHODISKÁ

Potreba rozvíjať širšiu diskusiu k určovaniu a uplatňovaniu legislatívnych požiadaviek a hodnotiacich kritérií. Nezávislosť a odbornosť posudzovania vnútorného systému zabezpečovania kvality (VZK kritéria).

Potreba lepšieho pochopenia a využívania ESG (najmä po revízii ESG 2015)

  • preklad anglickej verzie ESG do slovenského jazyka so širšou účasťou špecialistov učiteľov/kvalitárov,
  • spracovanie sprievodného výkladu pre vybrané časti ESG verzia 2015,
  • vytvorenie školiacich materiálov špecialistami/učiteľmi na lepšie sprostredkovanie ESG a pre potreby vysokých škôl s menšími možnosťami a skúsenosťami s implementáciami systémov manažérstva kvality.

Záujem o systémy medzinárodných akreditácií.
Vzdelávanie manažmentu vysokých škôl z pohľadu systémového riadenia kvality vzdelávania.

Na základe prezentovaných východísk navrhujeme v oblasti tvorby, posudzovania a systémového zlepšovania kvality vysokoškolského vzdelávania nasledovné odporúčania.

ODPORÚČANIA A NÁVRHY

Vytvoriť databázu špecialistov a metodikov zaoberajúcich sa manažérstvom kvality z vysokých škôl. V spolupráci so zodpovednými pracovníkmi MŠVVŠ SR vytvoriť platformu pre pravidelné stretávanie a výmenu skúsenosti členov Rád kvality, alebo iných zainteresovaných pracovníkov vysokých škôl.  Prediskutovať možnosť vytvorenia Rady kvality vysokých škôl ako partnerského a poradného orgánu MŠVVŠ SR pre  oblasť riadenia vysokých škôl podľa § 87a zákona č. 131/2002 Z. z.. V spolupráci s MŠVVŠ SR zabezpečiť včasnejšieho prístupu k informáciám o zámeroch a trendoch z medzinárodnej úrovne európskeho vysokoškolského vzdelávacieho priestoru:

  • získanie prehľadu o medzinárodných aktivitách v oblasti kvality vzdelávania,
  • získanie prehľadu o zastúpení SR v týchto aktivitách a o dostupnosti informácií a dokumentov.

Vytvoriť skupinu špecialistov pre rozvoj medzinárodných akreditácii na Slovensku. Preskúmať kompatibilitu kritérií a možnosti integrácie akreditačných schém. Začať diskusiu o možnostiach využívania a akceptácii externého posúdenia slovenských  škôl agentúrami registrovanými ENQA.

 

V Bratislave 1.9.2015

 

Schválené výborom Slovenskej spoločnosti pre kvalitu 22.1.2016 a odporučené realizáciu pracovnej skupiny ŠKOLSTVO.

 

 

 

 

Spať