XVIII. ročník konferencie

XVIII. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality pod názvom "ROBME SPRÁVNE VECI SPRÁVNE" sa konal 08.-09. novembra 2011 na Štrbskom plese za medzinárodnej účasti.

Motto: Ako v praxi aplikovať princípy spoločenskej zodpovednosti organizácie (CSR) prostredníctvom moderných manažérskych nástrojov a aplikácie systémov manažérstva


Čím žijú súčasné firmy a ich špecialisti na oblasť riadenia manažérskych systémov? Organizácie a ich lídri zameriavajú svoju každodennú činnosť na čo najefektívnejšie a najúčinnejšie plnenie stanovených cieľov. Cieľov, ktoré sú nastavené za účelom naplnenia očakávaní zainteresovaných strán. Za účelom plnenia stanovených cieľov využívajú najrôznejšie skombinované nástroje riadenia, ktoré dnes už štandardne zastrešujú integrované manažérske systémy.

Dnes sa už systémy manažérstva vrátane ich certifikácie stali štandardom a jednotlivé smernice, inštrukcie a iným spôsobom formalizované postupy slúžia zamestnancom na to, aby vykonávali svoju činnosť SPRÁVNE. Čoraz dôležitejšie je rozpoznať správne postupy vedúce k diferenciácii podnikania a úspechu ako takému. Nestačí vykonávať veci správne a snažiť sa napodobniť vzorce úspechu. To, čo prinieslo úspech raz jednému nemusí fungovať za iných podmienok. O to dôležitejšie je rozpoznať tie SPRÁVNE prístupy vedúce k naplneniu stanovených cieľov.

XVIII. medzinárodná konferencia pri príležitosti Svetového dňa kvality  organizovaná Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu sa snažila v zmysle hesla konferencie ROBME SPRÁVNE VECI SPRÁVNE poukázať na príkladoch iných na to, že moderné manažérske metodiky  - SPRÁVNE VECI vykonávané SPRÁVNE môžu fungovať v praxi.

 

Záštitu nad konferenciou  prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR zastúpené generálnym riaditeľom pre rozvoj pána Ing. Petra Ondrejku a Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR zastúpený riaditeľkou kvality Mgr.Moniky Jurkovičovej.

V prvom dni podujatia sme nadviazali na motív konferencie týkajúci sa oblasti spoločenskej zodpovednosti a realizácie jej princípov v praxi z rôznych pohľadov. O to vzácnejšie bolo vystúpenie veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva v SR Trine Skymoen práve na tému spoločenskej zodpovednosti firiem v praxi. Oblasť spoločenskej zodpovednosti ako súčasti správnych prístupov subjektov pôsobiacich v trhovom prostredí SR ako člena spoločného európskeho priestoru zdôraznil svojim vystúpením výkonný riaditeľ Európskej organizácie pre kvalitu (EOQ) Dr. Erich Janssens. Jeho účasť potvrdila nastúpený trend spoločných aktivít profesionálov v oblasti riadenia kvality, ku ktorým sa hlási ako národný reprezentant SR aj Slovenská spoločnosť pre kvalitu.

Prednášajúci potvrdili vysokú úroveň manažérskych systémov riadenia a aplikovaných prístupov podporujúcich úspešnú aplikáciu princípov spoločenskej zodpovednosti v konkrétnych oblastiach pôsobenia, čo potvrdila aj pomerne bohatá diskusia na odprednášané témy z pléna účastníkov konferencie. Vysokú úroveň príspevkov potvrdzuje aj skutočnosť, že pozvanie predniesť svoj príspevok prijali aj zástupcovia aktuálnych účastníkov a ocenených v Národnej cene SR za kvalitu. V tomto trende budeme v rámci Slovenskej spoločnosti pre kvalitu naďalej pokračovať a otvárať aktuálne otázky týkajúce sa manažérskych systémov riadenia a rozvoja kvality života v najširšom zmysle slova.

 

Spať