Slovenská spoločnosť pre kvalitu

XXI. ročník konferencie

XX. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality

„Zvládanie kompetenčných výziev / Managing competence challenges.“

13.-14. novembra 2014, Štrbské pleso

Kvalita ako technická disciplína bola vždy oblasťou, ktorá vyžadovala špecifické vedomosti a znalosti,  navyše podporené dostatočným množstvom skúseností. Odovzdávanie poznatkov záviselo najmä od práce so skúsenými a zanietenými kolegami, ktorí boli nielen zdrojom poznania, ale aj inšpirácie. Inšpirácie vyplývajúcej z nadšenia a ľudskosti pri  celej technickej zložitosti riešených problémov.

Dlhý čas trvalo pokým sa z primárne technickej disciplíny vyprofilovala kvalita manažérska a dnes už nie je pre nikoho žiadnou novinkou ani kvalita v oblastiach, kde by sme ju ešte pred pár desaťročiami hľadali len márne.

Aké sú teda výzvy manažérstva kvality v dnešnej dobe? Je to hlavne kompetenčná výzva, pretože robiť kvalitne tiež treba vedieť a poznanie tej správnej cesty je základným predpokladom pre dosiahnutie stanovených cieľov.  O kompetenčných výzvach súčasnosti sa budeme rozprávať v rámci našej konferencie. Prijmite pozvanie na podujatie, v rámci ktorého skĺbime diskusné panely s nosnými prednáškami na aktuálne témy z oblasti systémov manažérstva.

XXI. medzinárodná konferencia pri príležitosti Svetového dňa kvality organizovaná Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu sa niesla v zmysle názvu konferencie Zvládanie kompetenčných výziev. Na príklade niekedy aj kontroverzných názorov a následnej diskusie sme sa snažili dokázať, že kvalita potrebuje kompetentných ľudí a len vďaka kompetencii môžeme posúvať manažérske systémy smerom k novým výzvam. Záštitu nad konferenciou  prevzal Minister hospodárstva SR Pavol Pavlis.

Účasť zástupcu EFQM Gianlucu Muleho len potvrdila nastolený trend spolupráce SSK na medzinárodnej úrovni a podpisom spoločného prehlásenia EFQM a SSK sme potvrdili smerovanie SSK k pozícii národného reprezentanta v tejto medzinárodnej organizácii. V rámci konferencie bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi SSK a Izraelskou spoločnosťou pre kvalitu v zastúpení Gideonom Rothom. Prednáška ďalšieho zahraničného zástupcu Claesa Berlina z oblasti riadenia kvality v kozmickom výskume bola príjemným osviežením mysle zaťaženej každodenným kvalitárskym snažením.

V rámci podujatia sme skombinovali aj prednášku zaoberajúcu sa požiadavkami praxe a pripravenosťou absolventov na tieto požiadavky v podaní Zuzany Križanovej z TRW s následnou diskusiou so zástupcami akademickej obce. V závere podujatia po netradičnom podaní výkladu o riadení reklamácií Dušanom Plichtom sme venovali čas najnovším zmenám a očakávaniam zmien v normách. Na ich výklad zástupcami certifikačných spoločností Quality Austria (Peter Kopecký, Matúš Horváth) a LRQA (Juraj Kliment) nadviazal prednáškou o integrácii systémov riadenia Alexandr Toloch z ATTN Consulting.

Slovenská spoločnosť pre kvalitu sa snaží aj týmto podujatím pokračovať v tradícii medzinárodných konferencií o kvalite a udávať aj týmto spôsobom trend v oblasti rozvoja kvality na Slovensku a participovať na formovaní pojmu kvalita v najširšom zmysle slova v európskom i širšom medzinárodnom kontexte. Snažíme sa oživiť vzájomnú spolupatričnosť sympatizantov kvality na Slovensku tak, aby sme sa stali platformou pre rozvíjanie vzťahov a výmenu skúseností. Preto vytvárame priestor vo forme workshopových podujatí Q-Profes a diskusných fór, pracujeme na tvorbe pracovných skupín a systému školení a poradenstva vo forme networkovej spolupráce. V tomto trende budeme v rámci Slovenskej spoločnosti pre kvalitu naďalej pokračovať a otvárať aktuálne otázky týkajúce sa manažérskych systémov riadenia a rozvoja kvality života v najširšom zmysle slova.

 

Účasť 150 sympatizantov a nadšencov pre kvalitu nás nesmierne potešila a už dnes sa tešíme na spoločné stretnutie na ďalších podujatiach a hlavne na XXII. ročníku medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality.