Emeritný profesor inžinier Alexander Linczényi, CSc.

Emeritný profesor inžinier Alexander Linczényi, CSc.

Pán profesor sa narodil 29.3.1932 v Trnave.  Je považovaný za jedného z prvých priekopníkov manažérstva kvality na Slovensku. Bol súčasníkom a osobne spolupracoval s  takými velikánmi v oblasti kvality ako bol Juran, Feigenbaum, profesor Egermayer, p. Anežka Žaluďová a s mnohými ďalšími.

Počas svojho profesijného života pôsobil ako vysokoškolský pedagóg vo funkcii prodekana a vedúceho katedry manažérstva kvality na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave, ktorej bol spoluzakladateľom. Aktívnu pedagogickú činnosť vykonával viac ako 40 rokov.

Ako významný odborník v oblasti kvality, pôsobil vo viacerých domácich a zahraničných organizáciách ako napr. v Európskej organizácii pre kvalitu, kde zastával post viceprezidenta pre vtedajší východný blok, bol členom Československej vedeckotechnickej spoločnosti, bol spoluzakladateľom Slovenskej spoločnosti pre kvalitu, bol členom vedeckého výboru medzinárodnej asociácie IATM so sídlom v Poľsku a členom European Association for the transfer of technologies innovation and industrial information so sídlom v Luxembursku. Podobne bol členom vedeckých rád na univerzitách v SR, členom vedeckých rád medzinárodných časopisov a domácich i zahraničných konferencií. Aktívne sa zúčastňoval vedecko-výskumnej činnosti za čo mu bol udelený titul Vedec roka SR.

Pánovi profesorovi Linczényimu boli  počas jeho dlhoročnej aktívnej práce v oblasti kvality udelené viaceré ocenenia a vyznamenania za jeho prínos a osvetu v oblasti kvality.  Ocenenia  za celoživotný prínos mu boli odovzdané prezidentmi Slovenskej republiky p. Schusterom a neskôr v roku 2014 p. Kiskom. Taktiež bol ocenený i prezidentom Slovenskej spoločnosti pre kvalitu a predsedom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Počas jeho dlhoročnej pracovnej kariéry pripravil do praxe mnohých odborníkov pôsobiacich na významných manažérskych postoch v rôznych oblastiach národného hospodárstva SR a ČR. Jeho bývalými študentmi sú niektorí súčasní rektori, profesori a docenti pôsobiaci v oblasti vysokoškolského vzdelávania u nás i v zahraničí.

Je autorom a spoluautorom významných vedeckých monografií a učebníc autorom alebo a spoluautorom viac ako 300 publikačných výstupov, ktoré osobne prezentoval na domácich i zahraničných kongresoch, sympóziách a konferenciách. Medzi najvýznamnejšie možno zaradiť kongresy EOQ,  ale i konferencie v Číne, Austrálii, Portugalsku, Estónsku, Maďarsku, Chorvátsku, Grécku, Poľsku, Nemecku, Bulharsku, Českej republike, Rusku, Izraeli a pod. Jeho prednášky boli vždy progresívne a vizionárske.

V neposlednej miere je však potrebné spomenúť i ľudský rozmer pána profesora. Vždy patril medzi vysoko uznávaných odborníkov, ktorí šírili dobré meno SR v zahraničí, napriek tomu bol skromný a ochotný pomáhať.  Vďaka jeho úprimnému zápalu pre kvalitu, sa kvalita stala všeobecne uznávaným pojmom a prierezovou vednou disciplínou, ktorá je v súčasnosti akcentovaná vo všetkých oblastiach nášho národného hospodárstva.

 Na záver len nasledovná myšlienka:

„Niektorí ľudia  vstúpia do nášho života a zas odídu. Niektorí zostanú len chvíľu a navždy zmenia náš život....“

Pán profesor Linczényi bol vášnivý a zapálený diskutér, človek, ktorý sa rád smial a robil si žarty sám zo seba... tak aj navždy zostane v našich srdciach a spomienkach.

Spať