Top manažér kvality roka 2012

Top manažér kvality roka 2012

Mgr. Monika Jurkovičová, MBA

riaditeľka odboru kvality, ÚNMS SR

Manažérstvo kvality v súčasnom dynamickom a rýchlo sa meniacom ekonomickom prostredí nepredstavuje iba nevyhnutnú a povinnú súčasť udržania certifikátu kvality. Stáva sa čím ďalej tým dôležitejším prvkom manažérstva nielen organizácií súkromného sektora, ale aj organizácií verejnej správy. Seriózny prístup k manažérstvu kvality vychádza z podpory vrcholového vedenia spoločnosti a je súčasťou kultúry organizácie. Správne nastavený systém a výber vhodných nástrojov manažérstva kvality vedie k zvyšovaniu kvality produktov, spokojnosti zákazníkov, partnerov i zamestnancov a v konečnom dôsledku k udržaniu a zvyšovaniu konkurencieschopnosti organizácie na trhu a zvyšovaniu kvality a výkonnosti. Netreba však zabúdať, že aj kvalita závisí od ľudí. Organizácia súkromného i verejného sektora sa môže pýšiť viacerými nástrojmi, ktoré využíva na zlepšovanie svojich produktov a služieb, ale ani jeden z nich nebude efektívny, ak manažérstvo kvality v organizácii nie je v „správnych rukách“. Sú to práve ľudia, ktorí sú zodpovední za zavedenie, udržiavanie a zlepšovanie celého systému manažérstva kvality. Aj to motivovalo Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vo vyhlásení v poradí už X. ročníka súťaže Top manažéri kvality, prostredníctvom ktorej posilňuje tradíciu hodnotenia a oceňovania významných predstaviteľov manažérstva kvality v Slovenskej republike. Výsledky súťaže boli vyhlásené pri príležitosti konania 9. národnej konferencie o kvalite: Manažérstvo kvality vo verejnej správe v decembri 2012.

Titulom TOP MANAŽÉR KVALITY ROKA 2012 boli ocenené osobnosti  súkromného sektora i sektora verejnej správy, ktoré významne prispeli k budovaniu a rozvoju systému manažérstva kvality vo vlastných organizáciách, sami sa v oblasti kvality neustále vzdelávajú, podieľajú sa na rozvoji a vzdelávaní svojich spolupracovníkov, osobne sa zúčastňujú interných a externých auditov kvality, prezentačnými a publikačnými aktivitami odovzdávajú ďalej svoje poznatky a skúsenosti a snažia sa o to, aby sa kvalita stala trvalou a prirodzenou súčasťou života ich organizácie.

Hodnotiteľská komisia hodnotila osobnú zásluhu na úspešnej činnosti organizácie, vysokú kvalifikáciu v odbore aj v oblasti manažérstva, výrazné schopnosti strategického myslenia a inovácie  a schopnosť získať spolupracovníkov pre ciele organizácie. Rovnako sa prihliadalo na dosiahnutú odbornosť v danej oblasti, manažérske zručnosti, osobný podiel na budovaní -  rozvíjaní systému manažérstva kvality, na osobnom trvalom vzdelávaní a rozvoji spolupracovníkov, hodnotil sa osobný podiel na vykonávaní auditov, na zavádzaní nových prístupov i osobná angažovanosť mimo organizáciu. Súťažilo sa v dvoch kategóriách a v každej bol ocenený jeden manažér.

 

Kategória Top manažér kvality roka 2012 - súkromný sektor

Ferdinand Kóča, vedúci odboru QMS a predstaviteľ manažmentu SMK, U.S. Steel Košice, s.r.o.

Pán Ferdinand Kóča zodpovedá za udržiavanie, budovanie a zlepšovanie procesov a SMK spoločnosti, ako aj za hodnotenie jeho výkonnosti a predkladanie správ vrcholovému vedeniu. Riadi výkon interných a externých auditov v priereze celej spoločnosti, ktoré zahŕňa komplexné zabezpečenie procesu auditovania, t.j. metodiku, plánovanie, riadenie, realizáciu  auditov a ich hodnotenie.

Pán Kóča riadi externú certifikáciu SMK v spoločnosti podľa EN ISO 9001 a ISO/TS 16949. Ako hlavný audítor Interného certifikačného miesta U.S.Steel Košice vykonáva certifikačné a kontrolné audity celého SMK aj vo vybraných divíznych závodoch a dcérskych spoločnostiach.

Metodicky riadi a zároveň zabezpečuje aktualizáciu dokumentácie v oblasti SMK. Riadi vydávanie príručky kvality, plánov kvality, riadiacich plánov, ako aj pripomienkuje ostatnú dokumentáciu spoločnosti. Pri svojej činnosti taktiež zabezpečuje proces poradenstva, metodickej činnosti, pripravuje podklady, prezentácie a školí pracovníkov spoločnosti pre zvyšovanie ich povedomia o kvalite a SMK.

V roku 2011 sa Ferdinand Kóča podieľal na tvorbe podkladov pre Európsku cenu kvality, kde spoločnosť získala v kategórii A1 ocenenie „4star Recognised for Excellence“. V roku 2010 spolupracoval aj na tvorbe podkladov pre hodnotenie spoločnosti v rámci súťaže Národná cena SR za kvalitu 2010, kde sa stala spoločnosť U.S. Steel Košice víťazom v kategórii A1.

V rokoch 2008 – 2011 pomáhal pri budovaní a uplatňovaní požiadaviek ISO/TS 16949 v srbskej pobočke U. S. Steel Srbsko. Vykonával poradenstvo pri zákazníckych auditoch predovšetkým zo skupiny Renault – Dacia a od roku 2007 realizuje prednášky pre študentov stredných škôl v rámci spolupráce spoločnosti s Junior Achievement Slovensko, čím pán Ferdinand Kóča dlhodobo preukazuje vysokú angažovanosť v oblasti SMK vo vnútri spoločnosti U.S. Steel Košice, ako aj mimo nej.

 

Kategória Top manažér kvality roka 2012 - sektor verejnej správy

Ján Husárček, riaditeľ odboru bezpečnostných analýz a technickej podpory a manažér kvality v Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky

Ján Husárček je zamestnancom Úradu jadrového dozoru SR od jeho vzniku v roku 1993. V roku 2004 bol vymenovaný za člena Rady pre kvalitu na Úrade pre jadrový dozor SR a od roku 2005 je manažérom kvality.

V tejto pozícii je zodpovedný za vykonávanie vnútorných auditov, spracovávanie plánov auditov, vedenie dokumentácie a záznamov, hodnotenie výsledkov a zdieľanie informácií o výsledkoch auditov. Zodpovedá taktiež za organizovanie a implementáciu záverov externých auditov manažérskeho systému a má osobný podiel na integrácii všetkých procesov úradu do jednotného systému manažérstva. Do jeho kompetencie patrí vývoj, zavedenie a používanie ukazovateľov a cieľov kvality úradu, spracovávanie previerok manažmentom, zavedenie pravidelných revízií vnútorných predpisov a samohodnotenia, spracovanie politiky kvality a bezpečnosti úradu, ako aj meranie spokojnosti zamestnancov a hodnotenie získaných výsledkov.

Pod jeho vedením sa v roku 2005 podarilo úradu implementovať samohodnotenie podľa modelu CAF. Jeho vysoká mimoriadna odbornosť, prebratie úlohy zodpovedného vodcu pri vedení CAF tímu a všetkých následných etáp podľa modelu CAF prinieslo úradu úspech a to formou udelenia Národnej ceny SR za kvalitu v roku 2007 v kategórii organizácie štátnej správy.

Ján Husárček sa stal významným článkom aj pri zosúlaďovaní manažérskeho systému Úradu jadrového dozoru SR s medzinárodnými požiadavkami na manažérske systémy uplatňovanými v Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu vo Viedni. V roku 2011 bolo pod jeho vedením vykonané samohodnotenie úradu podľa predpísanej metodiky Integrovaného overovania dozornej činnosti a hodnotenie, ktoré bolo predložené na následné nezávislé posúdenie misii Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, ktoré sa uskutočnilo v mesiaci máj – jún 2012.

Je členom Rady Národného programu kvality SR a svoje mnohostranné a komplexné znalosti prezentuje ako autor mnohých príspevkov do odborných časopisov, publikácií a ako prednášateľ a lektor na workshopoch v Slovenskej republike aj v zahraničí.

 

Spať