Slovenská spoločnosť pre kvalitu

ENVIRO a BOZP legislatíva

Termín konania: 19.-20. September 2019

Školenie poskytne účastníkom školenia prehľadný výkaz povinností vyplývajúcich zo zákonov a vykonávacích predpisov za oblasti ENVIRO a BOZP a praktických riešení pre organizácie vedený interaktívnou formou.

Čítať viac

Základy Lean Manažmentu

Termín konania: 26. September 2019

Miesto konania:  Kafé LAMPY, Bratislava

Školenie objasní účastníkom školenia východiská a princípy kontinuálneho zlepšovania prostredníctvom nástrojov štíhlej výroby. Účastník získa odpovede na otázky prečo a aký si zvoliť nástroj štíhlej výroby vedúci k zapojeniu ľudí do procesu kontinuálneho zlepšovania. Účastník sa zoznámi s modelom Lean manažmentu a jeho nástrojmi ako 5S, Štandardizovaná práca, TPM, KAIZEN, VSM, Poka Joke, KANBAN, Andon, SMED. Na praktickom príklade si bude môcť vyskúšať KAIZEN workshopom vyriešiť zadaný problém.

Čítať viac

Štíhla stratégia /Lean strategy/

Termín konania: 24. Október 2019

Miesto konania:  Kafé LAMPY, Bratislava

Školenie je zamerané na prepojenie hodnoty a víziu spoločnosti s aktivitami kontinuálneho zlepšovania. Školenie nadväzuje na základné vedomosti z oblasti Lean manažmentu. Účastník školenia sa zoznámi so strategickými nástrojmi ako SWOT analýza, Hoshin Kanri, Gemba Kanri, Scorecards a v neposlednom rade PDCA cyklom. Získa inšpiráciu k rozvoju spoločnosti a zapojeniu všetkých zamestnancov pre spoločný cieľ.

Čítať viac

Princípy štatistickej regulácie procesov - SPC

Termín konania: 17. September 2019

Miesto konania:  Kafe LAMPY, Bratislava

Cieľ školenia: Objasniť základy a princípy štatistickej regulácie procesov (SPC). Identifikovať súčasný stav a možnosti rozvoja aplikácie metódy v organizácii. Overiť pochopenie problematiky na praktických workshopoch s regulačnými kartami.

Čítať viac

R-FMEA - reverzná FMEA

Termín konania: 17. September 2019

Miesto konania:  Kafe LAMPY, Bratislava

Školenie je zamerané na identifikáciu relevantných požiadaviek štandardov IATF 16949, rekapitulovanie klasickej FMEA (DFMEA a PFMEA) v prepojení s Control plánom a pracovnými inštrukciami. Školenie je tiež zamerané na iterpretácui možných prístupov k aktualizácii FMEA, prezentáciu R-FMEA ako nástroja pre aktualizáciu FMEA, iterpretáciu kontrólneho listu pre R-FMEA a demonštráciu použiteľnosti R-FMEA na praktických príkladoch.

Čítať viac

Totálne produktívna údržba

Termín konania: 10. September 2019

Miesto konania:  Bc škola, Košice

Školenie je zamerané objasniť účastníkom školenia vývoj stratégií údržby, proces plánovania a riadenia údržby. Školenie zoznámi účastníkov s metódou TPM, jej prínosmi, so skúsenosťami z implementácie autonómnej, preventívnej a prediktívnej údržby. Účastník získa základné poznatky o plánovaní a riadení údržby a možnostiach využitia metódy TPM vo výrobnom podniku.

Čítať viac

Požiadavky technickej čistoty podľa VDA 19.2 - Technická čistota pri montáži - prostredie, logistika, personál a montážne zariadenia

Termín konania: 09.-10. September 2019

Miesto konania:  Kafé LAMPY, Bratislava a Bc škola, Košice

Požiadavky Technickej čistoty podľa VDA 19.2 sú uvedené ako dodatkové požiadavky IATF 16949 pri procese schvaľovania produktu.

Čítať viac

Plán kontroly a riadenia /Control plan/

Termín konania: 12. September 2019

Miesto konania:  Bc škola, Košice

Školenie je zamerané na prezentáciu Control planu vo vzťahu k etapám života produktu, definíciu vstupov a výstupov Control planu, interpretácii väzby Control planu a súvisiacich metód, demonštrácii praktických príkladov používania Control planu.

Čítať viac

R-FMEA - reverzná FMEA

Termín konania: 11. September 2019

Miesto konania:  Bc škola, Košice

Školenie je zamerané na identifikáciu relevantných požiadaviek štandardov IATF 16949, rekapituláciu klasickej FMEA (DFMEA a PFMEA) v prepojení s Control plánom a pracovnými inštrukciami, interpretáciu možných prístupov k aktualizácii FMEA, prezentáciu R-FMEA ako nástroja pre aktualizáciu FMEA, iterpretáciu kontrólneho listu pre R-FMEA, a demonštráciu použiteľnosti R-FMEA na praktických príkladoch.

Čítať viac

8D Report

Termín konania: 17. September 2019

Miesto konania:   Kafé LAMPY, Bratislava

Školenie je zamerané na identifikáciu s účastníkmi školenia relevantných požiadaviek štandardov ISO 9001, 14001, 45001 a IATF 16949, prezentáciu preventívnych a reaktívnych metód analýzy rizika ako účinného nástroja pri plánovaní a zvyšovaní kvality výrobkov, služieb a procesov, interpretáciu podstaty, princípov a využiteľnosti metód v širších súvislostiach manažérstva kvality, demonštrácii použiteľnosti metód v prostredí organizácie na praktických príkladoch. Účastník získa vedemosti a zručnosti k efektívnemu využitiu metód k preventívnemu a reaktívnemu riešeniu problémov.

Čítať viac

Totálne produktívna údržba

Termín konania: 19. September 2019

Miesto konania:  Kafé LAMPY, Bratislava

Školenie je zamerané objasniť účastníkom školenia vývoj stratégií údržby, proces plánovania a riadenia údržby, zoznámiť účastníkov s metódou TPM, jej prínosmi, so skúsenosťami z implementácie autonómnej, preventívnej a prediktívnej údržby. Účastník získa základné poznatky o plánovaní a riadení údržby a možnostiach využitia metódy TPM vo výrobnom podniku.

Čítať viac

Prechod na novú normu ISO 9001:2015

Termín konania: 19. September 2019

Miesto konania:  Kafé LAMPY, Bratislava

Školenie objasní účastníkom školenia rozsah požiadaviek normy ISO 9001:2015 a ich efektívne implementovanie v organizácii. Účastník získa prehľad normy a zásady pre ich zavedenie v organizácii a základné nástroje pre efektívne riadenie svojho systému.

Čítať viac

Model výnimočnosti EFQM a jeho implementácia

Termín konania: 25.-26. September 2019

Miesto konania:   Kafé LAMPY, Bratislava

Školenie slúži na objasnenie základov komplexného manažérstva kvality a metodiky postavenej na modeli výnimočnosti EFQM, vysvetliť princípy výnimočnosti a ich aplikáciu na konkrétne organizačné prostredie. Účastník získa prehľad v požiadavkách kladených na výnimočné organizácie, ale aj v potenciálnych nástrojoch použiteľných pri budovaní výnimočnosti v konkrétnej organizácii.  

Čítať viac

Špecifické požiadavky zákazníka kvality pre dodávateľov skupiny BMW Group

Termín konania: 29.-30. Október 2019

Miesto konania:  Bc Škola, Košice

Kurz Vám pomôže osvojiť si znalosti v oblasti systémov manažmentu kvality aplikovaných v automobilovom priemysle definovaných BMW Group, pripraví vás na efektívne využívanie nástrojov kvality v podnikovej praxi pre odvetvie Automotive, kde získate teoretické a praktické skúsenosti z oblasti VDA a štandardov BMW Group-GS 90018 pre výkon hodnotenia dodávateľov a plnení špecifikácií zo strany BMW Group v celom dodávateľskom rěťazci.

Čítať viac

XXV. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE PRI PRÍLEŽITOSTI SVETOVÉHO DŇA KVALITY A EURÓPSKEHO TÝŽDŇA KVALITY 2019

Termín konania: 07.-08. November 2019

Miesto konania: Hotel Patria, Štrbské Pleso

Pre viac informácií, kliknite na link znovuobjavenie kvality.

Čítať viac

Kultúra kontinuálneho zlepšovania TOYOTA KATA

Termín konania: v príprave

Miesto konania: v príprave

Školenie objasňuje princípy kontinuálneho zlepšovania prístupom Toyota. Toyota je dôkazom toho, že konkurenčná výhoda a dlhodobé prežitie nie je len o finančných cieľoch, ale o návyku zlepšovania a schopnosti prispôsobovať sa zmenám. Cieľom kultúry kontinuálneho zlepšovania je prístup "učiť sa" ako zlepšiť procesy na základe hlbšieho poznania a pochopenia. Účastník školenia získa potrebné vedomosti k vykonávaniu koučovania a systematického zlepšovania. Disciplína prerastá v návyk, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zlepšovania. Naučí sa ako expermentálnym prístupom v podmienkach neistoty inovovať a zlepšovať procesy na dennej báze. Súčasťou školenia je i zadanie, na ktorom si môžu účastníci overiť získané vedomosti.

Čítať viac

POŽIADAVKY ISO 9001:2015 A IATF 16949:2016

Termín školenia: podľa dohody 2 dni

Miesto školenia: priamo v organizácii

Pre bližšie informácie čítajte ďalej

Čítať viac