Slovenská spoločnosť pre kvalitu

Inovačné tímy

Termín konania: 15.-16. Máj 2019

Miesto konania: Hotel DARO, Hodruša-Hámre

Cieľ školenia: Objasniť účastníkom školenia tvorbu a koordináciu inovačných tímov. Každý z účastníkov sa naučí ako pripraviť nielen tím, ale i prostredie k tvorbe kreatívnych nápadov. Zistí prečo je dôležité, aby členovia tímu mali otvorenú myseľ jednoduchým i bláznivým nápadom - Lateral thinking.

Naučia sa vybrané metodiky tímovej tvorby nápadov Brainwritting Pool, metóda 6-3-5. Keď už sú na stole desiatky prvotvorných nápadov, prístupom kategorizácie a hodnotenia nasleduje výber 3-5 hlavných. Z nich prostredníctvom hodnotenia cez "kvadrant Potenciálu a Komplexnosti" prichádza tím k výberu konkrétnej inovácie.

V druhej časti školenia získajú účastníci skúsenosť s CANVAS modelom a informácie k prístupu testovania nápadov ako Lean Startup a Design Thinking.

Pre viac informácii čítajte ďalej

Čítať viac

Štíhla stratégia

Termín konania: 26. Apríl 2019

Miesto konania: Bc škola, Košice

Školenie objasňuje ako prepojiť hodnoty a víziu spoločnosti s aktivitami kontinuálneho zlepšovania a nadväzuje na základné vedomosti z oblasti Lean manažmentu. Účastník sa zoznámi so strategickými nástrojmi ako SWOT analýza, Hoshin Kanri, Gemba Kanri, Scorecards a v neposlednom rade PDCA cyklom. Účastníci školenia získajú inšpiráciu k rozvoju spoločnosti a zapojeniu pre spoločný cieľ.

Pre viac informácii čítajte ďalej

Čítať viac

Základy Lean Manažmentu

Termín konania: 25. Apríl 2019

Miesto konania: Bc škola, Košice

Školenie objasňuje východiská a princípy kontinuálneho zlepšovania prostredníctvom nástrojov štíhlej výroby. Účastník získa odpovede na otázky prečo a aký si zvoliť nástroj štíhlej výroby vedúci k zapojeniu ľudí do procesu kontinuálneho zlepšovania. Účastník sa zoznámi s modelom Lean manažmentu a jeho nástrojmi ako 5S, Štandardizovaná práca, TPM, KAIZEN, VSM, Poka Yoke, KANBAN, Andon, SMED. Na praktickom príklade si bude môcť vyskúšať KAIZEN workshom vyriešiť zadaný problém.

Pre viac informácii čítajte ďalej

Čítať viac

Totálne produktívna údržba

Termín a miesto konania:

- 21. Máj 2019 Šamorín

- 19. Jún 2019 Košice

Pre viac informácii kliknite na link pozvánka na školenie.

Čítať viac

Prechod na novú normu ISO 9001:2015

Termín konania: 23. Máj 2019

Miesto konania: Kafé LAMPY, Bratislava

Pre viac informácií o školení kliknite na link POZVÁNKA NA ŠKOLENIE.

Čítať viac

XXV. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE PRI PRÍLEŽITOSTI SVETOVÉHO DŇA KVALITY A EURÓPSKEHO TÝŽDŇA KVALITY 2019

Termín konania: 07.-08. November 2019

Miesto konania: Hotel Patria, Štrbské Pleso

Pre viac informácií, kliknite na link znovuobjavenie kvality.

Čítať viac

METROLÓGIA V PRAXI

Termín konania: 22.-23. Máj 2019

Miesto konania: Hotel DARO, Hodruša-Hámre

Príjmite pozvanie na školenie, ktoré objasní účastníkom školenia filozofiu a požiadavky metrológie v nadväzitosti na právne predpisy EÚ a SR a na praktických príkladoch. Pripraví účastníkov školenia na vykonávanie metrologických činností v organizácií. Účastníci školenia získajú teoretické vedomosti ako aj praktické súsenosti z oblasti metrológie.

Pre viac informácií, kliknite na link POZVÁNKA NA ŠKOLENIE.

Čítať viac

Interný audítor systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001:2016

Termín konania: 11.-12. Apríl 2019

Miesto konania: Hotel DARO, Hodruša-Hámre

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť a odbornú kvalifikáciu pre vytvorenie, implementovanie, udržiavanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva proti korupcii. Školenie oboznámi účastníkov s požiadavkami normy ISO 37001: 2016 a zážitkovou formou poskytne praktické ukážky implementácie sstému. Kurz zároveň pripraví účastníkov školenia na vykonávanie interných auditov systému manažérstva kvality v zmysle normy ISO 19011:2018.

Pre viac informácií čítajte ďalej

Čítať viac

Seminár v Ljubljane s Dr. Noriaki Kano

Vážení členovia,

dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 18. a 19. apríla 2019 sa uskutoční v Ljubljane seminár s autorom modelu spokojnosti zákazníka Kano a odborníkom v oblasti kvality, s Dr. Noriaki Kano.

Dvojdenný seminár „A – TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) AND KANO MODEL FOCUSED ON CUSTOMER DELIGHT BEYOND CUSTOMER SATISFACTION“ je určený manažérom, manažérom kvality, strednému a vrcholovému manažmentu. Dr. Kano sa podelí so svojimi skúsenosťami s efektívnoťou a funkčnosťou hráčov kvality a s nepublikovanými modelmi a výskumom. Jeho známy model je zameraný na budovanie spokojnosti až pôžitku zákazníka, čo má silný vplyv na pozitívne meno značky. Viac informácií o seminári vrátane programu nájdete na https://www.bvsloevents.com/.

 Váš tím SSK

Čítať viac

PPAP, PPF

Termín konania: 11.-12. Jún 2019

Miesto konania: Bc škola, Košice

Cieľ školenia: Zoznámiť účastníkov školenia s požiadavkami automotive na svojich dodávateľov pri schvaľovaní dielov k výrobe, identifikovať požiadavky IATF 16949 na vzorkovanie, interpretovať existujúce metodiky vzorkovania, prezentovať dokumentáciu súvisiacu so vzorkovaním. Porovnať metodiky PPAP a VDA 2 (PPF), demonštrovať použiteľnosť metód na spracovaných krycích listoch. Účastník získa vedomosti a zručnosti k plánovaniu, realizácii a hodnoteniu procedúry vzorkovania a schvaľovania dielov pre zákazníka.

Pre viac informácii čitajte viac

Čítať viac

Systém energetického manažérstva podľa ISO 50001:2015 - interný audítor

Termín konania: 16.-17. Apríl 2019

Miesto konania: Hotel DARO, Hodruša-Hámre

Cieľ školenia: Objasniť účastníkom školenia požiadavky normy ISO 50001. Pripraviť účastníkov školenia na vykonávanie interných auditov systému environmentálneho manažérstva v zmysle normy ISO 19011:2011.

Prednáška - na ktorej sú objasnené požiadavky normy na praktických príkladoch s previazaním na výkon interného auditu.

Príprava štúdia - pomocou ktorej sú objasnené princípy prípravy, realizácie a hodnotenia interných auditov.

Tréning - je zameraný na praktickú prípravu účastníkov na prípravu, realizáciu a hodnotenie auditov.

Tímová práca - je zameraná na nácvik vedenia auditov v praxi (psychoógia auditu, asertivita a pod.)

Pre bližšie informácie kliknite na link POZVÁNKA NA ŠKOLENIE

Váš tím SSK.

Čítať viac

DFMEA, PFMEA, 8DReport

Termín konania:

21. Máj 2019

22. Máj 2019

23. Máj 2019

Miesto konania: Bc škola, Košice

Školenie slúži na identikovanie relevantných požiadaviek štandardov ISO 9001, 14001, 45001 a IATF 16949, prezentovať preventívne a reaktívne metódy analýzy rizika ako účinného nástroja pri plánovaní a zvyšovaní kvality výrobkov, služieb a procesov, interpretovať podstatu, princípy a využitie metód v širších súvislostiach manažérstva kvality, demonštrovať použiteľnosť metód v prostredí organizácie na praktických príkladoch. Účastník získa vedomosti a zručnosti k efektívnemu využitiu metód k preventívnemu a reaktívnemu riešeniu problémov.

Pre viac informácií čitejte ďalej

Čítať viac

Projektový manažment a tvorba projektov financovaných z EÚ

Termín konania: 11.-12. Apríl 2019

Miesto konania: Hotel DARO, Hodruša-Hámre

Cieľ školenia: Osvojiť si základy projektového riadenia. Účastník sa naučí:

- Princíp projektovej logiky - W-teória

- Strom príčinno-následných vzťahov v projektovom riadení

- Príprava zámeru, cieľov a aktivít projektu

- Monitoring projektu

- Praktické tipy a triky pri písaní projektov

- Prehľad o aktuálnych možnostiach financovania projektov cez EÚ (štrukturálne fondy, komunitárne programy, ad-hoc výzvy generálnych riaditeľstiev).

Pre bližšie informácie kliknite na link POZVÁNKA NA ŠKOLENIE.

Váš tím SSK.

Čítať viac

Kreatívne riešenie problémov a nástroje zlepšovania I

Termín konania: 09.-10. Apríl 2019

Miesto konania: Kafé LAMPY, Bratislava

Školenie je zamerané na známe modely riešenia problémov vo väzbe na firemnú kultúru, definuje reálny cyklus riešenia problému, interpretuje súbor nástrojov zlepšovania, identifikuje relevantné nástroje pre riešenie konkrétneho problému, demonštruje použiteľnosť zvolených nástrojov zlepšovania pri riešení konkrétneho problému, posilňuje ducha riešení reálnych problémov. Účastník získa vedomosti a zručnosti k efektívnemu využitiu nástrojov zlepśovania pre riešenie problémov.

Pre viac informácií kliknite čítať ďalej

Čítať viac

Ako sa pýtať, alebo viete klásť správne otázky?

Termín konania: 4. Apríl 2019

Miesto konania: Kafé LAMPY, Bratislava

Školenie objasní účastníkom zásady aktívnej komunikácie, ako viesť rozhovory, ktoré sú prínosom pre ďaľší rozvoj činností. Účastník získa zručnosti efektívneho vedenia rozhovorov formou kladenia otázok a aktívneho počúvania.

Pre viac informácií čítajte ďalej

Čítať viac

POŽIADAVKY ISO 9001:2015 A IATF 16949:2016

Termín školenia: podľa dohody 2 dni

Miesto školenia: priamo v organizácii

Pre bližšie informácie čítajte ďalej

Čítať viac