Slovenská spoločnosť pre kvalitu

Štíhla stratégia /Lean strategy/

Termín konania: 24. Október 2019

Miesto konania:  Kafé LAMPY, Bratislava

Školenie objasní účastníkom školenia ako prepojiť hodnoty a víziu spoločnosti s aktivitami kontinuálneho zlepšovania. Školenie nadväzuje na základné vedomosti z oblasti manažmentu. Účastník sa zoznámi so strategickými nástrojmi ako SWOT analýza, Hoshin Kanri, Scorecards a v neposlednom rade PDCA cyklom. Účastník získa inšpiráciu k rozvoju spoločnosti a zapojeniu všetkých zamestnancov pre spoločný cieľ.

Čítať viac

Základy Lean Manažmentu

Termín konania: 26. September 2019

Miesto konania:  Kafé LAMPY, Bratislava

Účastníkom školenia sa objasnia východiská a princípy kontinuálneho zlepšovania prostredníctvom nástrojov štíhlej výroby. Účastník získa odpovede na otázky prečo a aký si zvoliť nástroj štíhlej výroby vedúci k zapojeniu ľudí do procesu kontinuáneho zlepšovania. Účastník sa zoznámi s modelom Lean manažmentu a jeho nástrojmi ako 5S, Štandardizovaná práca, TPM, KAIZEN, VSM, Poka Yoke, KANBAN, Andon, SMED. Na praktickom príklade si bude môcť vyskúšať KAIZEN workshopom vyriešiť zadaný problém.

Čítať viac

Odborné školenie Formel Q & Riadenie dokumentácie D/TLD

Termín konania: 28.-29. Október 2019

Miesto konania:  Bc škola, Košice

Formel Q Konkret zahrňuje zmluvne dohodnuté požiadavky koncernu Volkswagen k zabezpečeniu kvality dielov a procesov v nákupnom a dodávateľskom reťazci. Súčasťou Formel Q je aj podkapitola Riadenie a kontrola dokumentácie D/TLD.

Školenie Formel Q & riadenie dokumentácie D/TLD podľa požiadaviek VW Group pomôže účastníkom osvojiť si znalosti v oblasti systémov manažmentu kvality aplikovanych v rozsahu VW Group, pripraviť ich na efektívne využívanie nástrojov kvality v podnikovej praxi pre koncernové spoločnosti VW, kde účastníci kurzu získajú teoretické a praktické skúsenosti v oblastiach hodnotenia dodávateľov, výkonu D/TLD auditov, a plnení špecifikácií zo strany VW Group na dodávateľov v celom reťazci.

Čítať viac

Špecifické požiadavky zákazníka pre dodávateľov skupiny BMW Group

Termín konania: 29.-30. Október 2019

Miesto konania:  Bc škola, Košice

Školenie "Špecifické požiadavky zákazníka pre skupinu BMW GROUP" pomôže účastníkom osvojiť si znalosti v oblasti systémov manažmentu kvality v automobilovom priemysle definovaných BMW Group, pripraviť ich na efektívne využívanie nástrojov kvality v podnikovej praxi pre odvetvie Automotive, kde účastníci školenia získajú teoretické a praktické skúsenosti z oblasti VDA a štandardov BMW Group-GS 90018 pre výkon hodnotenia dodávateľov a plnení špecifikácii zo strany BMW Group v celom dodávateľskom reťazci.

Čítať viac

PROCESNÉ RIADENIE

Termín konania: 09. Október 2019

Miesto konania:  UCM, Trnava

Školenie je zamerané na vymedzenie východisiek pre procesnú orientáciu v oblasti manažérstva kvality, na vytvorenie mapy procesov a mapy procesu v kontexte na zameranie organizácie. Školenie je taktiež zamerané na praktické popísanie vybraného procesu na základe jeho vstupov, výstupov, činností, regulátorov a zdrojov.

Čítať viac

Interný audítor podľa normy ISO 9001:2015

Termín konania: 23.-24. Október 2019

Miesto konania:  Kafé LAMPY, Bratislava

1. deň: Účastníkom školenia sa objasní rozsah požiadaviek normy ISO 9001:2015 a ich efektívne implementovanie v organizácii. Účastník získa prehľad o požiadavkách normy a zásady pre ich zavedenie v organizácii a základné nástroje pre efektívne riadenie svojho systému.

2. deň: Účastníci budú preškolení na samostatné vykonávanie interných auditov podľa uvedených noriem v súlade s ISO 19011:2018.

Čítať viac

ENVIRO a BOZP legislatíva

Termín konania: 19.-20. September 2019

Školenie poskytne účastníkom školenia prehľadný výkaz povinností vyplývajúcich zo zákonov a vykonávacích predpisov za oblasti ENVIRO a BOZP a praktických riešení pre organizácie vedený interaktívnou formou.

Čítať viac

Základy Lean Manažmentu

Termín konania: 26. September 2019

Miesto konania:  Kafé LAMPY, Bratislava

Školenie objasní účastníkom školenia východiská a princípy kontinuálneho zlepšovania prostredníctvom nástrojov štíhlej výroby. Účastník získa odpovede na otázky prečo a aký si zvoliť nástroj štíhlej výroby vedúci k zapojeniu ľudí do procesu kontinuálneho zlepšovania. Účastník sa zoznámi s modelom Lean manažmentu a jeho nástrojmi ako 5S, Štandardizovaná práca, TPM, KAIZEN, VSM, Poka Joke, KANBAN, Andon, SMED. Na praktickom príklade si bude môcť vyskúšať KAIZEN workshopom vyriešiť zadaný problém.

Čítať viac

Model výnimočnosti EFQM a jeho implementácia

Termín konania: 25.-26. September 2019

Miesto konania:   Kafé LAMPY, Bratislava

Školenie slúži na objasnenie základov komplexného manažérstva kvality a metodiky postavenej na modeli výnimočnosti EFQM, vysvetliť princípy výnimočnosti a ich aplikáciu na konkrétne organizačné prostredie. Účastník získa prehľad v požiadavkách kladených na výnimočné organizácie, ale aj v potenciálnych nástrojoch použiteľných pri budovaní výnimočnosti v konkrétnej organizácii.  

Čítať viac

Štíhla stratégia /Lean strategy/

Termín konania: 24. Október 2019

Miesto konania:  Kafé LAMPY, Bratislava

Školenie je zamerané na prepojenie hodnoty a víziu spoločnosti s aktivitami kontinuálneho zlepšovania. Školenie nadväzuje na základné vedomosti z oblasti Lean manažmentu. Účastník školenia sa zoznámi so strategickými nástrojmi ako SWOT analýza, Hoshin Kanri, Gemba Kanri, Scorecards a v neposlednom rade PDCA cyklom. Získa inšpiráciu k rozvoju spoločnosti a zapojeniu všetkých zamestnancov pre spoločný cieľ.

Čítať viac

Špecifické požiadavky zákazníka kvality pre dodávateľov skupiny BMW Group

Termín konania: 29.-30. Október 2019

Miesto konania:  Bc Škola, Košice

Kurz Vám pomôže osvojiť si znalosti v oblasti systémov manažmentu kvality aplikovaných v automobilovom priemysle definovaných BMW Group, pripraví vás na efektívne využívanie nástrojov kvality v podnikovej praxi pre odvetvie Automotive, kde získate teoretické a praktické skúsenosti z oblasti VDA a štandardov BMW Group-GS 90018 pre výkon hodnotenia dodávateľov a plnení špecifikácií zo strany BMW Group v celom dodávateľskom rěťazci.

Čítať viac

XXV. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE PRI PRÍLEŽITOSTI SVETOVÉHO DŇA KVALITY A EURÓPSKEHO TÝŽDŇA KVALITY 2019

Termín konania: 07.-08. November 2019

Miesto konania: Hotel Patria, Štrbské Pleso

Pre viac informácií, kliknite na link znovuobjavenie kvality.

Čítať viac

Kultúra kontinuálneho zlepšovania TOYOTA KATA

Termín konania: v príprave

Miesto konania: v príprave

Školenie objasňuje princípy kontinuálneho zlepšovania prístupom Toyota. Toyota je dôkazom toho, že konkurenčná výhoda a dlhodobé prežitie nie je len o finančných cieľoch, ale o návyku zlepšovania a schopnosti prispôsobovať sa zmenám. Cieľom kultúry kontinuálneho zlepšovania je prístup "učiť sa" ako zlepšiť procesy na základe hlbšieho poznania a pochopenia. Účastník školenia získa potrebné vedomosti k vykonávaniu koučovania a systematického zlepšovania. Disciplína prerastá v návyk, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zlepšovania. Naučí sa ako expermentálnym prístupom v podmienkach neistoty inovovať a zlepšovať procesy na dennej báze. Súčasťou školenia je i zadanie, na ktorom si môžu účastníci overiť získané vedomosti.

Čítať viac

POŽIADAVKY ISO 9001:2015 A IATF 16949:2016

Termín školenia: podľa dohody 2 dni

Miesto školenia: priamo v organizácii

Pre bližšie informácie čítajte ďalej

Čítať viac