ID 353 Skúška audítora procesu VDA 6.3

Žiadateľ o skúšku musí pred vstupom na skúšku doložiť tieto náležitosti na kontrolu:

    - certifikát o absolvovaní školenia audítora procesu VDA 6.3 (vydanie 2016, ID 315),
    - minimálne 5 rokov praxe, z toho minimálne 2 roky v zabezpečovaní kvality,
    - kvalifikáciu audítora ISO 19011.

Nová požiadavka, ktorú je potrebné pred skúškou dokladovať, je 2-dňové školenie Core Tools a to: Automotive Core Tools for Process and System Auditors (ID 417) alebo najmenej 2-denné nelicencované školenie a následne absolvovať On-line Quiz. 

Priebeh skúšky a postup - Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomná časť obsahuje 40 otázok, na ktoré je potrebné odpovedať v priebehu 60 minút. Ústna časť trvá 20 minút a vykonávajú ju dvaja skúšajúci. Po úspešnom absolvovaní oboch častí skúšky obdrží účastník preukaz audítora a certifikát, ktorž je evidovaný v databáze VDA QMC a SSK.

Spať