ID 353 Skúška audítora procesu VDA 6.3

Účastnícky poplatok: 408 € s DPH

Na základe záväznej prihlášky bude účastníkovi skúšky zaslaná faktúra, úhradou ktorej si zabezpečíte účasť na skúške.

Cieľová skupina skúšky: certifikovaní audítori VDA6.3 môžu vykonávať procesné audity interne a na mieste ich dodávateľov. Absolvovaním skúšky a získaním certifikátu potvrdia svoju spôsobilosť a kvalifikáciu pre plnenie požiadaviek zákazníkov.

V prípade záujmu, zašlite prosím vyplnenú prihlášku na 1. termín do 8.1.2021 a na 2. termín do 12.2.2021 emailom na konferencie@ssk.sk, vda@ssk.sk.

 

 

Spať