Interný audítor podľa normy ISO 9001:2015

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť a odbornú kvalifikáciu pre vykonávanie interných auditov podľa normy STN EN ISO 19011:2012 pre systémy manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015.

Kurz je určený pre jednotlivcov, alebo podnikové skupiny, ktoré  sa chcú zoznámiť s aplikáciou noriem (ISO 9001 a ISO 19011) a metodikou vykonávania interných auditov,  chcú si zvýšiť / aktualizovať  odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov.

Kurz podrobne zoznámi účastníkov s požiadavkami normy ISO 9001:2015 a postupmi auditovania takého to systému.

Účastníci získajú praktické skúsenosti týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia auditu, pochopia komunikačné a psychologické aspekty auditu a budú pripravení na možné prekážky, s ktorými sa môžu pri vykonaní auditu stretnúť.

Stručný popis obsahu kurzu:

1. deň

Štruktúra vysokej úrovne (Annex SL)

Požiadavky na systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 s porovnaním požiadaviek STN EN ISO 9001:2008.

2. deň

Pokračovanie / Požiadavky na systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 s porovnaním požiadaviek STN EN ISO 9001:2008.

Návod na interný audit podľa normy STN EN ISO 19011:2012.

Oboznámenie s programom, plánovaním auditu, prípravou dokumentov, s priebehom auditu a jeho ukončením protokolom o audite.

3. deň

Komunikačné aspekty výkonu interných auditov.

Praktické cvičenia audítorov – workshop.

Prezentácia a obhajoba priebehu a výsledkov auditu.

Kurz  bude   ukončený   testom.   Úspešní   absolventi  obdržia osvedčenie interného audítora. Platnosť  osvedčenia  nie  je časovo ohraničená.

------------------------------------------

Najnižší možný počet účastníkov interného školenia sú 4 osoby.  Maximálny počet účastníkov školenia je 15.

Dopyt zasielajte na adresu:

martina.dzubakova@ssk.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najnižší možný počet účastníkov interného školenia sú 4 osoby s cenou 265 EUR bez DPH / účastníka. Cena sa pre každého ďalšieho účastníka znižuje o 5%.

Maximálny počet účastníkov školenia je 15.

V prípade potreby preškolenia menšieho počtu audítorov, prihláste sa prosím na otvorený kurz.

Spať