Systém manažérstva proti úplatkárstvu podľa ISO 37001:2016

Cieľ školenia: Účastníci školenia získajú spôsobilosť a odobrnú kvalifikáciu pre vytvorenie, implementovanie, udržiavanie, preskúmavanie a zlepšovanie systému manažérstva proti korupcii. Školenie oboznámi účastníkov s požiadavkami normy ISO 37001:2016 a zážitkovou formou poskytne praktické ukážky implemetnácie systému.

Účastnícky poplatok: 162,00 € s DPH

V prípade záujmu zašlite prosím vyplnenú prihlášku najneskôr do 11.1.2021 e-mailom na konferencie@ssk.sk

Spať